Algemene voorwaarden

Inleiding

De site http://www.toyalot.be (hierna “Site” genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna “gebruikers” genoemd). De website www.toyalot.be wordt beheerd door:

Toyalot BVBA
Adres op aanvraag
hallo@toyalot.be

BTW BE0683944426

Bank:

Rekeningnummer: BE

(hierna vernoemd als “toyalot BVBA” ).

 

TERMEN

Via de Site biedt toyalot BVBA speelgoed te huur aan, hetzij afzonderlijk (hierna “Speelgoed” genoemd) hetzij in de vorm van een pakket (hierna “Box” genoemd) en dit in een abonnementsformule (hierna “Abonnement” genoemd) aan Gebruikers die op de site surfen. Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Toyalot BVBA gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk “Partij” worden genoemd, en dat de Gebruiker die een abonnement heeft bevestigd dan “Abonnee” wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn dus ook van toepassing op de Abonnee. De Gebruiker die een cadeau cheque koopt via de site wordt een “Gever” genoemd. De Gebruiker die een cadeau cheque ontvangt van een “Gever” wordt een “Ontvanger” genoemd.

 

Betaling

Bij het plaatsen van een bestelling wordt automatisch een abonnement geactiveerd. Deze activering gaat gepaard met het opstarten van een domiciliëring. Dit impliceert dat elke 1, 2 of 3 maand of elk jaar (afhankelijk van het type abonnement die de klant heeft gekozen), een kost zal worden afgetrokken van zijn rekening. Producten die niet gekoppeld worden aan een automatische betaling, zijn cadeaubonnen en vakantiepaketten, daar het hierbij niet gaat om een abonnement maar om een eenmalige aankoop van een product. De klant kan zijn abonnement (en bijgevolg de domiciliëring) wel op eender welk moment terug opzeggen via https://toyalot.be/stopzetten-toyalot-abonnement/ . Vanaf de box terug ingewisseld is, zal het abonnement stopgezet worden.

 

Onderwerp

De onderhavige algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verhuur onder de vorm van een Abonnement van de op de Site te huur aangeboden Box.

 

Abonnementen, Box, Gift Card en Prijzen

 1. Abonnementen

Indien de Gebruiker inschrijft op een Abonnement bij Toyalot BVBA, gaat hij akkoord het abonnementsgeld te betalen aan Toyalot BVBA zoals gespecificeerd in de voorwaarden van de gekozen formule en in onderstaande algemene voorwaarden. Indien de Abonnee een Abonnement wil activeren, machtigt de Abonnee Toyalot BVBA om de betaling van het Abonnementsgeld op voorhand  en op recurrente basis uit te voeren zoals gespecificeerd in de voorwaarden van de gekozen formule en dit tot op het moment dat het abonnement door de Abonnee wordt stopgezet. De start van het Abonnement neemt aanvang bij de eerste levering van de Box.

De Abonnee gaat ermee akkoord dat, tenzij dit expliciet anders wordt vermeld, het Abonnement op basis van een automatische hernieuwing werkt waarbij de kredietkaart of ander betaalinstrument van de Abonnee automatisch zal gedebiteerd worden voor dezelfde periode als de Abonnee zijn meest recent afgesloten abonnementsperiode. Betalingen zijn niet terugvorderbaar. Indien de Abonnee de aangerekende kosten of betalingen wenst aan te vechten, moet hij dit Toyalot BVBA laten weten binnen de dertig (30) dagen nadat Toyalot BVBA de Abonnee het Abonnementsgeld heeft aangerekend.

Toyalot BVBA behoudt zich het recht om de tarifering, de inhoud van de Box of de samenstelling van het Abonnement ten alle tijden aan te passen. Indien dit zich voordoet, zal Toyalot BVBA de Abonnee hiervan informeren via de Site of via een e-mail en dit ten laatste binnen de 30 (dertig) dagen voordat de wijziging wordt doorgevoerd. De verderzetting van het Abonnement door de Abonnee na de implementatie van de wijziging wordt effectief bij de eerste betaling van het gewijzigde Abonnement.

Een Abonnement of de verderzetting van het Abonnement kan bekomen worden onder voorbehoud van mogelijke weigering door Toyalot BVBA. Een Abonnement kan met name niet nagekomen of opgeschort worden in geval van verkeerde prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande maandelijkse bijdragen, bij niet-terug gave of onvolledige teruggave van een box en wanneer Toyalot BVBA van oordeel is dat het Speelgoed te vaak beschadigd werd teruggezonden of verloren.

 

 1. Box

In het kader van het Abonnement stelt Toyalot BVBA aan de Abonnee de Box ter beschikking van de Abonnee. Toyalot BVBA bepaalt onafhankelijk van de Abonnee de aangeboden Box, waarbij zij bij de samenstelling van de Box rekening houdt met enerzijds de karakteristieken van de Abonnee (leeftijd en geslacht van zijn kinderen) alsmede de historiek van de reeds gebruikte en bestelde Box en de feedback van de Abonnee op voorgaande bestellingen.

De geleverde Box en het daarbij horende Speelgoed zullen in onberispelijke staat geleverd worden aan de Abonnee. Indien dit niet het geval is, dient de Abonnee Toyalot BVBA hierover onmiddellijk te verwittigen via hallo@toyalot.be.

De Abonnee of de Ontvanger mag de Box of het Speelgoed niet verkopen of onderverhuren zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Toyalot BVBA. Additioneel verbindt hij er zich toe om de Box of het Speelgoed niet voor ongeoorloofd of illegale doeleinden te gebruiken. De Box en het Speelgoed blijven eigendom van Toyalot BVBA, tenzij anders vermeldt. De Box en het Speelgoed worden steeds in goede staat aangeleverd bij de Abonnee of de Ontvanger. De Abonnee en de Ontvanger erkennen dat zowel de Box als het Speelgoed niet nieuw zijn.

 

 1. Gift Card

Een gebruiker kan een pre-gedefinieerd Abonnement cadeau doen en dit via de formule van een Gift Card. De Gift Card geeft de ontvanger het recht om gedurende een vooraf gedetermineerde periode gebruik te maken van een Puur Plezier Box en dit met een vooraf bepaald aantal wissels. Indien een Gebruiker een Gift Card kocht voor een derde (Ontvanger), dan zal het abonnement gekoppeld aan deze Gift Card van start gaan bij de betaling van de Gift Card door de Gever.

 

 1. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro en zijn geldig in België. De toepasselijke BTW is in de prijs verrekend. Toyalot BVBA behoudt zich het recht voor zijn prijzen ten allen tijde te wijzigen en de Abonnee of de Ontvanger hiervan op de hoogte te stellen. De Abonnee of de Ontvanger heeft vervolgens het recht om het Abonnement binnen de 14 dagen na bekendmaking stop te zetten.

 

De Bestelling

 1. Registratie van een Abonnement

Indien de Gebruiker een Abonnement wil aangaan kiest hij de formule die hem interesseert. De Gebruiker dient zich vervolgens te identificeren, door het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te geven, zoals zijn naam, voornaam, adres, e-mailadres, naam en geboortedatum van de kinderen op te geven.

De Gebruiker aanvaardt dat het invoeren van alle identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen voor de eerste bestelling. Vervolgens verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de gekozen formule en de periodieke bijdrage van de door de Gebruiker gekozen formule. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen.

 

 1. Definitieve validering van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker zijn betaalwijze valideert, wordt het Abonnement definitief gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en het contract is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, enkel corrigeren via hallo@toyalot.be. De Gebruiker wordt vanaf nu als Abonnee aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Toyalot BVBA, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Toyalot BVBA. Het Abonnement wordt actief bij de eerste levering van de eerste Box bij de Abonnee. Vanaf dit ogenblik wordt de ontvanger een Abonnee. De Abonnee heeft het recht om zonder betaling van boete en zonder reden te vermelden af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Box zijn geleverd door Toyalot BVBA of opgehaald door de Abonnee.

 

 1. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat het abonnement definitief gesloten is, wordt een overzicht per e-mail door Toyalot BVBA verstuurd, uiterlijk bij levering van de Box, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van het contract dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de eventuele promoties en de verzendkosten. De factuur die aan de Abonnee geadresseerd zal worden bij levering van de Box zal de prijzen van de Box, alsook de eventuele verzendkosten van de bestelling omvatten.

 

Code of Conduct

Als Gebruiker van de Site, Abonnee, Gever of Ontvanger gaat men akkoord dat:

De goederen volledig worden teruggebracht, zowel in aantal stukken Speelgoed als de onderdelen van het Speelgoed, en dit in een propere en hygiënische staat
De goederen met zorg en respect worden behandeld alsof het om eigen goederen ging (‘goede huisvader’)
Toyalot BVBA op de hoogte wordt gebracht van elke schade of verlies van onderdelen tijdens de looptijd van het Abonnement. Hij begrijpt dat de kost om het Speelgoed te vervangen of te herstellen kan aangerekend worden met een maximum van €120 per Box.
Het gebruik van informatie en instructies zoals gevonden op toyalot.be en/of in de handleidingen van de betreffende Box of het Speelgoed volledig op eigen verantwoordelijkheid gebeurt
De Gebruiker, Gever of de Abonnee is gemachtigd  om dit contract aan te gaan.

 

Waarborg

De Abonnee of de Ontvanger van een Gift Card verbindt er zich toe de Box volledig en in onberispelijke staat terug te bezorgen aan Toyalot BVBA. In geval van niet-teruggave van het volledige pakket, kan Toyalot BVBA een bedrag tot maximaal 120 € afhouden van de credit card of enige ander betaalinstrument van de Abonnee of de Gever van de Gift Card zonder dat zij hiervoor toestemming dient te vragen van de Abonnee of de Gever. Deze machtiging tot afhouding dient als waarborg.

Stopzetting

De Abonnee kan op elk moment het Abonnement stopzetten ingeval van een formule van onbepaalde duur. Hij dient dit kenbaar te maken aan Toyalot BVBA via hallo@toyalot.be. Indien de Abonnee koos voor een abonnement met een vaste termijn zal de Abonnee in geval van opzegging geen aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van de resterende periode. Het Abonnement zal stopgezet worden op het ogenblik dat de laatst verkregen Box in volledige staat wordt terug bezorgd en ontvangen door onze operaties. In geval van niet-betaling op de eindvervaldag van het Abonnement behoudt Toyalot BVBA zich het recht voor om elke levering te stoppen.

 

Klantendienst

Voor informatie, vragen of vraag tot beëindiging is onze klantendienst bereikbaar per e-mail op info@toyalot.be.

 

Schadeloosstelling

Zowel de Gebruiker, de Abonnee, de Schenker of de Ontvanger zullen Toyalot BVBA, hun managers, bestuurders, aandeelhouders en vertegenwoordigers vrijwaren van elke schade die direct of indirect geleden werd ten gevolge van het gebruik van de Box of het Speelgoed. De Gebruiker, de Abonnee, de Gever en de Ontvanger gaan ermee akkoord om alle kosten, uitgaven en schade, inclusief maar niet gelimiteerd tot kosten en fees die betaald moeten worden aan advocaten ten gevolge van een claim of een rechtszaak ten gevolge van de claim te bekostigen. Toyalot BVBA zal niet optreden als intermediar of scheidsrechter tussen Abonnees in een dispuut ten gevolge van het gebruik van de service.

 

Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen gereproduceerd op www.toyalot.be zijn voorbehouden onder het auteursrecht alsmede ten titel van intellectueel eigendom op Europees niveau. Als dusdanig en conform de bepalingen van het Wetboek van Intellectueel Eigendom, enkel toegestaan is het privé-gebruik, onder voorbehoud van verschillende bepalingen, zelfs meerdere beperkingen van het Wetboek van Intellectueel Eigendom. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de website www.toyalot.be is strikt verboden.

 

Verzameling van gegevens

Toyalot BVBA ontvangt en bewaart gegevens over de Gebruiker, de Abonnee, de Gever en de Ontvanger zoals

 • Gegevens die de Gebruiker, de Abonnee, de Gever en de Ontvanger aan Toyalot BVBA verstrekt, waaronder: naam, e-mailadres, adres of postcode, betalingsmethode en telefoonnummer. Toyalot BVBA verzamelt deze gegevens op diverse manieren, onder meer wanneer deze gegevens worden ingevoerd tijdens het gebruik van onze service, gedurende contact met onze klantenservice of wanneer de Gebruiker, de Abonnee, de Gever of de Ontvanger deelneemt aan enquêtes of marketing promoties; en

 

 • Gegevens die worden verzameld wanneer de Abonnee of de Ontvanger reviews, beoordelingen of voorkeuren geeft, accountinstellingen verstrekt, of Toyalot BVBA op een andere manier gegevens verstrekt via onze service of een andere medium.

 

 • Gegevens die Toyalot BVBA automatisch verzamelt: deze gegevens over de Abonnee en zijn gebruik van onze service en over zijn interacties met Value Trees en/of onze advertenties, alsmede gegevens over de Abonnee’s, Ontvanger’s, Gever’s of Gebruiker’s computer of een ander apparaat waarop onze service wordt gebruikt. Deze gegevens omvatten: details over interactie met onze klantenservice, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom contact met ons werd opgenomen, transcripties van de chat-sessies en, als de Abonnee, Ontvanger, Gever of Gebruiker ons belt, evenals het telefoonnummer; Het apparaat-id of unieke identifiers, apparaat- en software-eigenschappen (zoals type en configuratie), informatie over de verbinding, statistieken over bekeken pagina’s, doorverwijzings-URL’s, advertentiegegevens, IP-adres en standaard-webloggegevens; gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën.

 

 • Gegevens uit andere bronnen: Toyalot BVBA kan de bovenstaande gegevens aanvullen met gegevens die uit andere bronnen worden verkregen, zoals online- en offline-dataproviders. Deze aanvullende gegevens kunnen bestaan uit demografische data, op interesse gebaseerde data en surfgedrag.

Gebruik van gegevens

Bij het sluiten van het Abonnement of aanschaf van een Gift Card of bij de uitoefening van deze Gift Card gaat de Abonnee, de Ontvanger en de Gever expliciet akkoord met de verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens. Toyalot BVBA gebruikt de verzamelde gegevens om zijn services en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren; de registratie, bestellingen en betalingen te verwerken; en met de Abonnee te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken deze gegevens om:

 • aangepaste en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen voor speelgoed en pakketten die de Abonnee volgens ons leuk zal vinden en om Toyalot BVBA te helpen snel en efficiënt te reageren op vragen en verzoeken;
 • illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, zoals fraude, en het handhaven van onze Gebruiksvoorwaarden  te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 • onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen, onze service te verbeteren (waaronder de ervaring met onze Site, het Product, …), de levering te optimaliseren,en aanbevelingsalgoritmen te ontwikkelen;
 • met de Abonnee te communiceren over onze service (bijvoorbeeld per e-mail, pushmelding en sms) zodat we nieuws over Toyalot of aan Toyalot BVBA geassocieerde bedrijven , details over nieuwe functies en Box op Toyalot, en speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en consumentenenquêtes kunnen sturen en om de Abonnee te helpen met operationele verzoeken, zoals verzoeken voor het opnieuw instellen van wachtwoorden.
 • In het kader van bijkomende informatieve en/of promotionele aanbiedingen kan Toyalot BVBA de verzamelde gegevens ook inzetten om via partners te communiceren met de Abonnee/Gebruiker.

 

Openbaarmaking van gegevens

Toyalot BVBA maakt de gegevens van de Abonnee, Ontvanger, Gever of Gebruiker voor bepaalde doeleinden en aan derden bekend, zoals hieronder is beschreven:

De Toyalot BVBA bedrijvengroep: we delen zo nodig je gegevens binnen de Toyalot BVBA -bedrijvengroep voor het verwerken en opslaan van gegevens; het bieden van toegang tot onze services; het ondersteunen van klanten; het nemen van beslissingen over serviceverbeteringen; het ontwikkelen van een nieuwe Box en het aankopen van Speelgoed en andere doeleinden die zijn beschreven in het gedeelte Gebruik van gegevens van deze privacyverklaring.

 • Service-providers: Toyalot BVBA maakt gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten (“Serviceproviders”) om bepaalde services namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van services aan de Abonnee, Ontvanger, Gever of Gebruiker. Toyalot BVBA gebruikt bijvoorbeeld Serviceproviders om leveringen te verrichten, marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcardtransacties of andere betalingsmethoden te verwerken, klantenservice te leveren, openstaande bedragen te incasseren, gegevens te analyseren en verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze service) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Serviceproviders bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens of andere informatie van de Abonnee. Toyalot BVBA geeft deze bedrijven alléén toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.
 • Promotionele aanbiedingen: Toyalot BVBA kan gezamenlijke promoties of programma’s aanbieden waaraan alleen kan deelgenomen worden als Toyalot BVBA de gegevens deelt met derden. Bij dergelijke promoties kan Toyalot BVBA naam en andere gegevens delen zodat de incentive kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacypraktijken.
 • Bescherming van Toyalot BVBA en anderen: Toyalot BVBA en haar Serviceproviders kunnen de persoonsgegevens en andere gegevens openbaar maken of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat deze openbaarmaking nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude), beveiliging of technische problemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van Toyalot BVBA, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan.
 • Zakelijke overdrachten: in verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen brengen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om de persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze privacyverklaring.

 

In overeenstemming met de wet inzake de gegevensbescherming, beschikt de Abonnee over het recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Het volstaat Toyalot BVBA te schrijven via e-mail hallo@toyalot.be of per post, door uw naam, voornaam en e-mailadres en indien mogelijk uw klantenreferentie te vermelden.

 

Bevoegde rechtbank

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De taal van het huidig contract is Nederlands. In geval een geschil niet in der minne of via bemiddeling kan worden opgelost, zijn enkel de Rechtbanken van Brugge bevoegd.